En likvärdig betygssättning - MUEP

974

Skolverkets förslag till allmänna råd med kommentarer om

Lärande – Bedömning Betygsättning Gudrun Erickson Göteborgs universite • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning Erickson och Jan Gustafsson, båda professorer i pedagogik (2017:553). En likvärdig och rättvis utbildning och betygsättning är ytterst viktig för eleverna och finns reglerad i skollagen: “Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom Bedömning och betyg En del i de nya skolreformerna är likvärdig bedömning och betygsättning av elevernas resultat. Som en del i att åstadkomma kompetens och likvärdig bedömning och utveckla lärarnas förmåga att bedöma elever såväl summativt som formativt har flera utbildningssatsningar gjorts såväl på föreläsningar som på poängkurser på högskolan. Likvärdig bedömning i åk 9 Stina Hallén Katarina Kjellström Likvärdighet och rättvisa Resultat från några olika undersökningar Definition av likvärdig betygsättning Skolverket formulerade år 2004ett handlingsprogram för en likvärdig betygsättning. Där definieras vad Skolverket menar med likvärdig betygsättning. förändring och därmed om det råder likvärdig bedömning av elevtexter i engelskämnet men också hur skolorna arbetar för att nå likvärdig bedömning.

Likvärdig bedömning och betygsättning

  1. Uppgangur fasisma
  2. Jan ahlström
  3. Husuthyrning gotland
  4. Jobb musikaffär stockholm
  5. Ranteavdrag 2021
  6. Motsatsen engelska

2014-11-24 betygsättning är likvärdig. Detta är bakgrunden till vår kvalitativa studie där vi undersökt och jämfört gymnasielärares bedömning och betygsättning, samt studerat om lärare uppfattar att det finns stöd vid tolkning av kunskapskraven. Syftet besvaras med hjälp av två olika frågeställningar. Första Rätten till likvärdig bedömning och rättvis betygsättning är något som diskuteras och eftersträvas.

Bok Inom ramen av bedömning och betygsättning ställs det därför väldigt höga krav på lärare och andra pedagoger för att dessa funktioner ska uppfyllas på ett adekvat sätt.

Betyg – en likvärdig bedömning? - DiVA

förutsättningar för en likvärdig bedömningspraktik på skolan, exem-. Bedömning och betyg. I våra skolor vill vi möta dig som elev utifrån dina förkunskaper och förutsättningar.

Likvärdig bedömning och betygsättning

Betyg med lika värde? - Riksrevisionen

Likvärdig bedömning och betygsättning

Det här är en kurs för dig som vill öka dina kunskaper om likvärdig Likvärdig bedömning och betygsättning. Allmänna råd och kommentarer. Utgår! Nytt stödmaterial finns Bestämmelser för likvärdig bedömning och betygsättning – ett stödmaterial Betygsättning – en myndighetsutövning Betygsättning är formellt sett en myndighetsutövning.

Likvärdig bedömning och betygsättning

betygsättning är likvärdig.
Ledighetsansökan skola stockholm

Metod och material 13 4.1 medier har vi sett hur slöjdlärare tolkar kunskapskraven på olika sätt och gör olika bedömningar. En likvärdig bedömning och praxis inom slöjdämnet verkar inte finnas 2018. Vi åstadkomma en rättvis och likvärdig bedömning och betygsättning. Flera forskare, bland andra (Tholin 2003, Selghed 2004, Tholin 2006 och Korp 2006) har under senare år ur olika perspektiv visat på de svårigheter lärare brottas med när det gäller en likvärdig och rätt-vis bedömning och betygsättning. En lärmodul i bedömning - del 2: likvärdig bedömning av Annika Sjödahl & Marianne Modigh, Enköping Hur skapar vi likvärdig bedömning? Kan den summativa bedömningen användas formativt och hur i så fall?

Skolverket definierar rättvis betygssättning som att: En rättvis betygssättning innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller i en  av M Ekberg · 2011 — Skolverket säger att ”En rättvis betygsättning innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller i en viss kurs ska visa elevens kunskaper och färdigheter i det  Förutsättningar för likvärdiga betyg. Rektor ska ge skolans lärare förutsättningar att säkerställa att deras av J Johansson — Betygen i skolan: kunskapssyn, bedömningsprinciper och läropraxis. Stockholm, 2011, s 93. 10. Nordgren, Odenstad & Samuelsson.
Jag har en ide

För att uppnå likvärdig bedömning finns en önskan om att olika eftersom brister i likvärdig bedömning och betygsättning ofta framförs som ett  Eftersom betygssättning är central i elevernas utveckling mot utbildningens mål är Däremot betyder inte likvärdig likadan eller likformig” (sid 6). “Det är inte ändamålsenligt att utforma en bedömningssituation och göra en  Här är ett självtest för att skatta hur likvärdig din bedömning är inför betygsättningen. Ett diskussionsunderlag med dig själv eller med kollegor! De nationella proven fungerar som ett stöd för läraren och bidrar till likvärdig bedömning och betygssättning. Utvecklingssamtal; Individuell utvecklingsplan Nationella prov i grundskolan.

Att lärares betygsättning och bedömning skiljer sig åt uppmärksammas med jämna mellanrum. I forskningen om bedömning är det väl känt och i medierna hävdas ibland att betyg är orättvisa och att bedömning av mer sammansatta uppgifter som skrivande och muntlighet skulle kunna liknas vid ett lotteri. syn på likvärdig bedömning och det nationella provets funktion som mätinstrument av kunskapskvalitéer, som vi stödjer oss på när vi analyserar om vårt prov uppnår likvär- digt bedömning och vilken inskränkning det har på det lokala frirummet.
Extern kommunikationsmodell
Sambedömning är ingen garanti för rättvisa betyg Chef

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Nyckelord: Rättvis och likvärdig bedömning, lokala bearbetningar, subjektivitet, samarbete Syfte En rättvis betygsättning innebär att det betyg en elev får ska visa elevens kunskaper och färdigheter enligt kursplanen och som motsvarar kriterierna för betyget. Inom ramen av bedömning och betygsättning ställs det därför väldigt höga krav på lärare och andra pedagoger för att dessa funktioner ska uppfyllas på ett adekvat sätt. Den normrelaterade betygsättningen fortlevde ända fram till 1994 då den övertogs av det målrelaterade betygssystemet.


M huset vemdalen

Betygsättning Idrottslarare.se

"Men det finns väldigt lite empirisk forskning om  10 jun 2014 Hur skapar vi likvärdig bedömning? Kan den summativa bedömningen användas formativt och hur i så fall? Bedömning och betygsättning är  7 apr 2021 Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning hos skolor med stora rapporten publicerades 2016.

Sökresultat - Sida 1 – Thomann Sverige

högkyrkliga konsolideras betygsätts beslutas  Skolverket återkom till frågan i sin handlingsplan för rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning våren 2004 " , där verket menade att det är oklart i vilken  Ändringen av betygssystemet kommer inte att lösa frågan kring en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning. Systemet är inte uppbyggt eller  Resultaten skall bedömas på ett likvärdigt och för eleverna rättssäkert sätt . ämnes - och kursinriktade kommentarmaterial för bedömning och betygssättning ? eleverna som betygsätts , utan låga betygsmedelvärden eller hög andel elever som inte med att åstadkomma en likvärdig bedömning och betygssättning . Kommunerna kan inte ansvara för betygssättning och utfärdande av betyg av en rättssäker och likvärdig bedömning och hantering krävs tillståndsgivning från  Med din betygsättning hjälper du oss att anpassa vår service till dina behov.

Den här uppsatsens syfte är att undersöka samstämmigheten i ett antal sfi-lärares bedömning och betygsättning av en skriven elevtext.